معلومات مهمة

 Mens Clothing Size Chart
MEN  XS/YOUTH  S M  L  XL  XXL
CHEST(inches) 32-34  34-36  38-40 40-42 44-46 48-50
CHEST (cm) 80-85 85-90 95-100 100-105 110-115 120-125
WAIST(inches) 28-30 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40
WAIST(cm) 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100
INSIDE LEG(inches) 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35
INSIDE LEG(cm) 72.5-75 75-77.5 77.5-80 80-82.5 82.5-85  85-87.5
Women’s Clothing Size Chart
WOMEN  8  10  12  14  16
SIZE  XS S M L XL
BUST(inches)  32 33 35 37 39
WAIST(inches) 26 28 30 32 34
INSIDE LEG(inches) 28 28-29 29 29-30 30-31
Junior Girl’s Clothing Size Chart
GIRLS  XSG SG MG LG XLG
AGE  7-8 9-10 11-12 12-13 14-15
CHEST(inches) 24-26 26-28 28-30 30-32 32-34
WAIST(inches) 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28
HEIGHT(inches) 116-128 128-140 140-152 152-158 164-176
Youth’s/infant’s Clothing Size Chart 
YEAR  1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
JUNIORS  TODDLER INFANT XSB SB MB LB XLB
CHESTinches)  18 20 22-24 26-28 28-30  30-32  32-34
WAIST(inches) 16 18 20 22-24 24-26 26-28 28-30
HEIGHT(cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
HEIGHT(inches) 36-38 40-42 44-46 48-52 54-56 58-60 62-64
INSIDE LEG(inches) 15 16 18 22 26 28 30
Adult Shoe Size Chart
 EUROPE  35  35½  36  37  37½  38  38½  39 40 41  42 43 44 45  46½ 48½
 UK MEN 3  3½ 4  4½  5  5½  6  6½  7  7½  8  8½  10  11  12  13½
 UK WOMEN  2½  3  3½  4  4½ 5  5½  6  6½  7  7½  8  9½  10½  11½  13
 USA MEN  3½ 4  4½ 5  5½ 6  6½ 7 8  8½ 9  10½  11½  12½ 14
 USA WOMEN  5  5½ 6  6½ 7  7½  8  8½  9  9½  10  10.5  12  13  14  15.5
Young Girl’s Shoe Size Chart
 EUROPE  26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32.2 33 33.5 34 35
 UK 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
 USA 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Young Boy’s Shoe Size Chart
 EUROPE  29  29.7 30.5 31 31.5 33 33.5 34 34.7 35 35.5 36 37 37.5
  UK  11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
  USA  11.5  12  12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4  4.5 5